husbygge ansvarig arbetsledare huvudplanerare

Huvudplanerare och ansvarig arbetsledare

Som er HUVUDPLANERARE och/eller ANSVARIG ARBETSLEDARE ansvarar vi för
 • Att hålla möten med er enligt ert önskemål och behov, där vi ger information, tips och vägledning genom hela projektet
 • Att granska och gå igenom planeringen som helhet tillsammans med er innan vi påbörjar bygglovsansökan
 • Att vid behov hjälpa er med ifyllandet av bygglovsansökan och övriga handlingar
 • Att utfärda grundläggningsutlåtande eller utföra grundundersökning av er tomt enligt byggnadsinspektionens krav
 • Att utfärda en fukthanteringsplan för ert byggprojekt enligt byggnadsinspektionens krav
 • Att delta i inledande möte med byggnadsinspektionen tillsammans med er då ert bygglov har beviljats
 • Att fungera som fukthanteringskoordinator under byggtiden
 • Att utfärda färdighetsintyg för byggprojektet till er bank om detta erfordras
 • Att beställa myndighetssyner från byggnadsinspektionen vartefter arbetena framskrider
 • Att kontinuerligt följa upp och granska byggnadsarbetena
 • Att upprätthålla ett inspektionsprotokoll som vi ger åt er och byggnadsinspektören då projektet färdigställts

För att ni som kund enkelt ska förstå vad som menas med huvudplanerare och ansvarig arbetsledare vid ett byggprojekt, så har vi sammanställt vad lagen säger om dessa enligt följande:

En huvudplanerare behövs alltid

 • vid uppförande av nya byggnader och vid renoveringsprojekt som omfattar flera aktörer

Till dennes uppgifter hör

 • ​att ansvara för utformningen av byggnaden som helhet och dess kvalitet samt att se till att alla krav som ställs på byggprojektet uppfylls
 • ​att tillsammans med den som påbörjar projektet ansvara för att tillräckliga uppgifter finns och kommer till planerarnas kännedom
 • ​att ansvara för att all behövlig planering görs och att dessa konstateras vara utan motstridigheter
 • ​att ansvara för att handlingarna för bygglovsansökan, ev. specialplaner och utredningar görs upp och lämnas in till byggnadsinspektion
 • att delta i det inledande mötet med byggnadsinspektionen tillsammans med kunden eller dess representant

En ansvarig arbetsledare behövs alltid

 • vid byggnadsarbeten som kräver tillstånd eller annat godkännande av myndigheter
 • vid schaktning, utfyllnad, sprängning och pålningsarbete i samband med byggprojekt samt vid rivning av byggnad

Till dennes uppgifter hör

 • att ansvara för utförandet av arbetet och dess kvalitet samt att se till att utförandet följer god byggnadsed
 • ​att ansvara för att behövliga ritningar och specifikationer finns på byggplatsen
 • att ansvara för korrigerande och förebyggande åtgärder
 • att leda byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna, föreskrifterna, och beviljat tillstånd
 • upprätthålla inspektionsprotokoll för byggnadsarbetena och beställa myndighetssyner vartefter arbetet framskrider​

Huvudplanerare och/eller Ansvarig arbetsledare kan vara en person som har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen eller sådan examen som förutsätts av en huvudplanerare och/eller arbetsledare. Huvudplaneraren och/eller ansvariga arbetsledaren ska dessutom med beaktande av byggnadsobjektets art och omfattning ha tillräcklig erfarenhet inom byggnadsbranschen.