En huvudplanerare behövs alltid

- vid uppförande av nya byggnader och vid renoveringsprojekt som omfattar flera aktörer

Till dennes uppgifter hör

​- att ansvara för utformningen av byggnaden som helhet och dess kvalitet samt att se till att alla krav som ställs på byggprojektet uppfylls

​- att tillsammans med den som påbörjar projektet ansvara för att tillräckliga uppgifter finns och kommer till planerarnas kännedom

​- att ansvara för att all behövlig planering görs och att dessa konstateras vara utan motstridigheter

​- att ansvara för att handlingarna för bygglovsansökan, ev. specialplaner och utredningar görs upp och lämnas in till byggnadsinspektion

​​- att delta i det inledande mötet med byggnadsinspektionen tillsammans med kunden eller dess representant

En ansvarig arbetsledare behövs alltid

- vid byggnadsarbeten som kräver tillstånd eller annat godkännande av myndigheter

​- vid schaktning, utfyllnad, sprängning och pålningsarbete i samband med byggprojekt samt vid rivning av byggnad

Till dennes uppgifter hör

- att ansvara för utförandet av arbetet och dess kvalitet samt att se till att utförandet följer god byggnadsed

​- att ansvara för att behövliga ritningar och specifikationer finns på byggplatsen

​- att ansvara för korrigerande och förebyggande åtgärder

​- att leda byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna, föreskrifterna, och beviljat tillstånd

- att upprätthålla inspektionsprotokoll för byggnadsarbetena och beställa myndighetssyner vartefter arbetet framskrider​

Huvudplanerare och/eller Ansvarig arbetsledare kan vara en person som har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen eller sådan examen som förutsätts av en huvudplanerare och/eller arbetsledare. Huvudplaneraren och/eller ansvariga arbetsledaren ska dessutom med beaktande av byggnadsobjektets art och omfattning ha tillräcklig erfarenhet inom byggnadsbranschen.

 

VÅRT VERKSAMHETSKONCEPT

Vi träffas hos kunden eller på byggarbetsplatsen för genomgång av projektets omfattning och innehåll

​Vi ger kunden en skriftlig offert med ett fast pris och specifikation över arbetsuppgifterna för projektet ifråga

​Vi håller möten med kunden enligt dennes önskemål där vi ger information, tips och vägledning genom hela projektet

​Vi utfärdar ett grundläggningsutlåtande eller en grundundersökning enligt byggnadsinspektionens krav ​

Vi granskar och går igenom planeringen som helhet tillsammans med kunden innan vi gemensamt påbörjar bygglovsansökan

​​Vi hjälper kunden med ifyllandet av bygglovsansökan och övriga lovhandlingar

​Vi deltar i inledande möte med byggnadsinspektion och kunden

​Vi ser till att alla behövliga ritningar och specifikationer finns på byggplatsen under byggtiden

​Vi följer kontinuerligt upp byggnadsarbetena och granskar dessa samt beställer och sköter om alla myndighetssyner​

Vi upprätthåller inspektionsprotokoll för byggnadsarbetena som lämnas in till byggnadsinspektionen vid avslutat projekt

​Vi dokumenterar alla byggnadsskeden och ger kunden en inspektionsdagbok vid avslutat projekt som intyg på kvaliteten​

 

MED KUNDEN I FOKUS - tryggt, bekvämt och rätt pris